Aannamebeleid voor (vrijwillige medewerkers

Wil je als vrijwilliger of betaalde medewerker bij Inclusion4all meedoen? Je kunt je interesse tonen door een mail te sturen naar info@inclusion4all. Vertel kort iets over jezelf en wat je leuk vindt aan samenwerken met Inclusion4all.

Daarna wordt je uitgenodigd voor een gesprek met Helen Claus, eigenaar van Inclusion4all.

Als er na dit gesprek samen besloten wordt dat je mee gaat werken, is een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig  vóórdat je kan beginnen. Als de VOG binnen is ben je van harte welkom en kan je ingeroosterd worden.

VOG-beleid voor (vrijwillige) medewerkers van Inclusion4all

Inclusion4all wil dat de activiteiten van Inclusion4all een leuke plek wordt voor alle kinderen, inclusief kinderen met beperkingen. Het moet ook een veilige plek zijn voor iedereen. Daarom hebben we besloten dat een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers verplicht is.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De Dienst Justis van het Ministerie van Justitie screent personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG’s af. Er zijn diverse screeningen mogelijk. Het is belangrijk te weten dat Inclusion4all alléén een VOG aanvraagt m.b.t. tot het omgaan met personen “belast met de zorg voor minderjarigen”. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor (vrijwilligers) werk bij Inclusion4all.

Voor meer informatie: www.justis.nl/producten/vog/

Aanvragen VOG

Voor het aanvragen van een VOG hebben we jouw volledige namen, geboortedatum en e-mailadres nodig. Wij vragen voor jou een VOG aan. De aanvraag voor vrijwilligers is gratis.
De aanvraag werkt met behulp van eHerkenning. Een soort DigiD, maar dan voor bedrijven en verenigingen. Jij ontvangt dan per mail een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag” van de Dienst Justis van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. In dit verzoek vind je een link naar de formele VOG-aanvraag en dan wijst de rest zich vanzelf. Belangrijk hierbij is dat je een DigiD hebt. Een DigiD kun je aanvragen via: https://digid.nl/aanvragen

Jouw VOG ontvang je per post. Na ontvangst van de VOG stuur je een kopie van de verklaring per e-mail naar info@inclusion4all.nl. Je houd je de originele VOG in eigen bezit maar Inclusion4all (of een project partner, zoals HECHT in het project WIJS) kan altijd vragen om de originele VOG te zien. Nadat deze gegevens zijn ontvangen, worden deze door Inclusion4all op een veilige plek bewaard en absoluut niet aan derden verstrekt.

Geldigheid van de VOG

De VOG is geldig voor drie jaar of zolang het een bepaalde project loopt (bv WIJS loopt voor twee jaar).

Vertrouwenspersonen voor Inclusion4all

Inclusion4all is een plek waar kinderen en (vrijwillige) medewerkers zich veilig voelen. Het is een plek waar ouders er zeker van kunnen zijn dat hun kinderen gepast en met respect behandeld zullen worden. Als je je zorgen maakt over iets dat gebeurt tijdens WIJS, ga dan naar de medewerker toe en bespreek dit. Als het probleem wordt niet hiermee opgelost, of je blijft zorgen houden over de situatie, neem dan contact op met één van de vertrouwenspersonen.De vertrouwenspersonen kunnen ten alle tijden benaderd worden door de (vrijwillige) medewerkers van Inclusion4all of door de ouders va n de minderjarige kinderen die mee doen met de activiteiten.

De eerste vertrouwenspersoon is: Helen Claus-Willemsen, eigenaar van Inclusion4all. Haar emailadres is: info@inclusion4all.com

Voor projecten waar Inclusion4all samenwerkt met een andere organisatie wordt een tweede vertrouwenspersoon aangesteld.

Voor project WIJS is de tweede vertrouwenspersoon: Arnout Francke, buurtdominee bij HECHT Leidschenveen-Ypenburg. Zijn emailadres is: arnout@HECHT-lvyp.nl

Je kan ten alle tijden vragen aan de eigenaar van Inclusion4all voor de contactgegevens van een vertrouwenspersoon.

Gedragscode voor (vrijwillige) medewerkers van Inclusion4all

Veel grenzen in het contact tussen (vrijwillige) medewerkers en deelnemers aan de activiteiten van Inclusion4all zijn niet eenduidig. De ene deelnemer vindt een aai over de bol prettig of wil tegen je aanleunen tijdens een leesmoment maar een ander kind vindt het niet prettig om te worden aangeraakt. Hierover kunnen nooit exacte grenzen worden afgesproken die voor alle deelnemers en in alle situaties gelden. Omdat de activiteiten van Inclusion4all zijn ook voor kinderen met een beperkingen zijn de grenzen nog moeilijker aan te geven. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat seksuele handelingen en contacten tussen volwassen medewerkers en minderjarigen, die bij ons komen, absoluut ontoelaatbaar zijn.

Daarom heeft Inclusion4all voor al onze (vrijwillige) medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, stagiair(e) of als betaalde kracht, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragsregels voor(vrijwillige) medewerkers:
 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de pupil te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.
 3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan functioneel noodzakelijk is.
 4. Inclusion4all hanteert een ‘vierogen beleid’. Dat betekent dat een begeleider nooit alleen is met een kind maar dat er altijd een andere volwassene aanwezig is die meekijkt of meeluistert.
 5. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksuele benadering en misbruik ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, handelingen, contacten en –relaties tussen begeleider en minderjarige tot 16 jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
 6. De begeleider mag de minderjarige niet op zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren zal worden.
 7. De begeleider zal tijdens de activiteiten zeer terughoudend en met respect omgaan met minderjarigen en de ruimtes waarin zij zich bevinden, zoals de activiteit ruimtes of WC.
 8. De begeleider heeft de plicht de minderjarige naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zal er actief op toezien dat de gedragscode door iedereen die bij de minderjarige is betrokken, wordt nageleefd.
 9. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en bij vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is hij verplicht hiervan melding te maken bij de daarvoor door het bestuur aangewezen personen.
 10. De begeleider krijgt of geeft geen (im)materiële vergoedingen die niet in de rede zijn.
 11. In die gevallen waar de gedragscode niet (direct) voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met de eigenaar van Inclusion4all.
Omschrijving seksueel grensoverschrijdend gedrag met minderjarigen en sanctiebeleid

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

 1. Enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie (duiding) dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast en
 2. In het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd
 3. En / of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.

Gedragingen die volgens de bovenstaande omschrijving vallen onder seksueel grensoverschrijdend gedrag, kunnen worden gesanctioneerd door een tuchtrechtprocedure waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sancties bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen door persoonsgegevens in een centraal register op te nemen.

Seksueel grensoverschrijdende gedragingen met minderjarigen waarvan het bestuur oordeelt dat deze vallen onder het Wetboek van Strafrecht, zullen bij politie/justitie worden gemeld.

Deze gedragscode is vastgesteld door de eigenaar van Inclusion4all en ondertekent door de medewerker.

Ondertekening vrijwilliger                                                                                                                                

Ondertekening Inclusion4all

Naam vrijwilliger:

Datum van ondertekening: